شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

فرز

634

Filters
پولیشرجهت پرداخت کامپوزیت Meisinger 9712M [caption id="attachment_7502" align="aligncenter" width="500"][پولیشرجهت پرداخت کامپوزیت Meisinger 9712M] پولیشرجهت پرداخت کامپوزیت Meisinger 9712M[/ca
120,000 تومان
پولیشرمیزینگر جهت پرداخت کامپوزیت Meisinger 9528P
0 تومان
پولیشرمیزینگر جهت پرداخت کامپوزیت Meisinger 9712V [caption id="attachment_7502" align="aligncenter" width="500"][پولیشرمیزینگر جهت پرداخت کامپوزیت Meisinger 9712V] پولیشرمیزینگر جهت پرداخت کامپ
120,000 تومان
فرز الماسه Round) 802 l) باشنک الماسه Meisinger [caption id="attachment_6902" align="aligncenter" width="1491"][فرز الماسه Round) 802 l) باشنک الماسه Meisinger] فرز الماسه Round) 802 l) باشنک ال
32,000 تومان
فرز روند کارباید Meisinger HM1S [caption id="attachment_7339" align="aligncenter" width="500"][فرز روند کارباید Meisinger HM1S] فرز روند کارباید Meisinger HM1S[/caption]
82,000 تومان
فرز (Round) الماسه 802 با شنک الماسه Meisinger [caption id="attachment_6892" align="aligncenter" width="708"][فرز (Round) الماسه 802 با شنک الماسه Meisinger] فرز (Round) الماسه 802 با شنک الماسه
32,000 تومان
فرز 20 پره تخم مرغی Meisinger HMD379F [caption id="attachment_7389" align="aligncenter" width="500"][فرز 20 پره تخم مرغی Meisinger HMD379F ] فرز 20 پره تخم مرغی Meisinger HMD379F[/caption]
329,000 تومان
فرز 20 پره تخم مرغی Meisinger HMD379U [caption id="attachment_7393" align="aligncenter" width="500"][فرز 20 پره تخم مرغی Meisinger HMD379U] فرز 20 پره تخم مرغی Meisinger HMD379U[/caption]
329,000 تومان
فرز 20 پره نایف اچ/نیدل کارباید Meisinger HMD134F [caption id="attachment_7381" align="aligncenter" width="500"][فرز 20 پره نایف اچ/نیدل کارباید Meisinger HMD134F] فرز 20 پره نایف اچ/نیدل کارباید
130,000 تومان
فرز 20 پره نایف اچ/نیدل کارباید Meisinger HMD135F [caption id="attachment_7382" align="aligncenter" width="500"][فرز 20 پره نایف اچ/نیدل کارباید Meisinger HMD135F] فرز 20 پره نایف اچ/نیدل کارباید
329,000 تومان
فرز 30 پره نایف اچ/نیدل کارباید Meisinger HMD134U
130,000 تومان
فرز 30 پره نایف اچ/نیدل کارباید Meisinger HMD135U [caption id="attachment_7382" align="aligncenter" width="500"][فرز 30 پره نایف اچ/نیدل کارباید Meisinger HMD135U] فرز 30 پره نایف اچ/نیدل کارباید
329,000 تومان
فرز Meisinger Occlusal Reduction 828B
245,000 تومان
فرز Meisinger Occlusal Reduction 828R
245,000 تومان
فرز Meisinger Occlusal Reduction 828W
245,000 تومان
فرز Meisinger Occlusal Reduction 828y
245,000 تومان
فرز Taperded) 802 kG) سیف اند Meisinger
32,000 تومان
فرز الماسه فیشور Meisinger 838L [caption id="attachment_7081" align="aligncenter" width="566"][فرز الماسه فیشور Meisinger 838L] فرز الماسه فیشور Meisinger 838L[/caption]
105,000 تومان
فرز الماسه فلیم 861 Meisinger [caption id="attachment_7189" align="aligncenter" width="500"][فرز الماسه فلیم 861 Meisinger] فرز الماسه فلیم 861 Meisinger[/caption]
105,000 تومان
فرز الماسه 820 Meisinger interproximal [caption id="attachment_6976" align="aligncenter" width="500"][فرز الماسه 820 Meisinger interproximal] فرز الماسه 820 Meisinger interproximal[/caption]
82,000 تومان